Usługi:

USŁUGI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
usługi dla firm
restrukturyzacja zadłużenia
windykacja i egzekucja
DORADZTWO DLA FIRM
DORADZTWO – PODATKOWE, GOSPODARCZE, BIZNESOWE
USŁUGI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
 • Pomoc prawną w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego
 • Przygotowanie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji
 • Skargi na czynności komornika
 • Reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika
 • Wnioski, skargi, odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o uznanie decyzji za niezgodną z prawem
 • Reprezentowanie strony w postępowaniu przed organami państwowymi
 • Przygotowanie skargi do Sądu
 • Przygotowywanie pojedynczych pism w trwających sprawach cywilnych i administracyjnych, w których strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika
 • Prowadzenie spraw rodzinnych: spadki,
 • Wsparcie w zakresie postępowań egzekucyjnych, w tym również na drodze postępowania cywilnego (sądowego)
JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
 • Rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Zmiany działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Reprezentowanie przez organami administracji państwowej (ZUS, US)
 • W zakresie uzyskania ulg, pomocy publicznej (między innymi poprzez rozłożenie na raty czy też umorzenia zobowiązań publiczno-prawnych)
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych kontroli i postępowań administracyjnych


SPÓŁKI CYWILNE ORAZ PRAWA HANDLOWEGO
 • Opracowywanie koncepcji gospodarczej, dokumentacji prawnej i finansowej
 • Wsparcie w zakresie rejestracji podmiotów Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym również w trybie S24
 • Reprezentowanie przed organami administracji państwowej (ZUS, US)
 • W zakresie uzyskania ulg, pomocy publicznej (między innymi poprzez rozłożenie na raty czy też umorzenia zobowiązań publiczno-prawnych)
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w zakresie przeprowadzanych kontroli i postępowań administracyjnych
DORADZTWO DLA FIRM
ANALIZA PODATKOWA I DORADZTWO GOSPODARCZO BIZNESOWE

Mając na uwadze potrzebę rozwoju przedsiębiorstw poprzez inwestycje, restrukturyzację, analizując indywidualne potrzeby Klienta, realizujemy projekty prawno-finansowe opracowane tylko i wyłącznie dla potrzeb wskazanych przez kontrahenta, uwzględniając możliwości rynkowe z nastawieniem na uzyskanie celu przez efektywność działania.

 • Przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych (due diligence) oraz sporządzanie raportów identyfikujących ryzyka istotne z prawnego i biznesowego punktu widzenia
 • Doradztwo i pośrednictwo w transakcjach zbywania i nabywania, udziałów aktywów, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • Przygotowanie i negocjowanie kompletu zabezpieczeń w tym zastawów, hipoteki, umów wsparcia, podporządkowania, cesji
 • Sporządzanie innych dokumentów niezbędnych w procesie finansowania
 • Opracowanie optymalnej struktury transakcji zgodnie z przepisami podatkowymi, uwzględniając zabezpieczenie ryzyka prawnego i biznesowego
 • Prowadzenie negocjacji i finalizacja dokumentacji transakcyjnej (umowy sprzedaży, umowy przeniesienia praw i innych umów towarzyszących)
 • Bieżące doradztwo w trakcie procesu inwestycyjnego, jak i po uruchomieniu inwestycji


WINDYKACJA I EGZEKUCJA

Firmy z sektora finansowego kierują do sądu wnioski, które niejednokrotnie nie mają podstaw do dochodzenia ich na drodze sądowej, jak również oparte są na zapisach umownych niezgodnych z przepisami prawa. Podjęcie działań i niedopuszczenie do zaniechania, skuteczne oraz terminowe działania przed Sądem umożliwiają powodzenie i obronę przed takimi działaniami, które skutkują oddaleniem powództwa lub też jego ograniczeniem. Brak reakcji ze strony dłużnika sprawia, iż ryzyko poniesienia niepowetowanej szkody jest znaczące

Ochrona dłużnika w zakresie bezprawnych działań firm windykacyjnych

Przygotowanie stosownych dokumentów: odpowiedzi na nakazy zapłaty, wyroki, zarzuty i sprzeciwy

Wsparcie w zakresie postępowań egzekucyjnych, w tym również na drodze postępowania cywilnego (sądowego)


RESTRUKTURYZACJA I ZADŁUŻENIE

Jesteście Państwo w trudnej sytuacji i zastanawiacie się, co zrobić, nie jesteście w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań, utraciliście płynność finansową, zarobki się zmniejszyły, a majątek, który posiadacie nie wystarczy na pokrycie waszych zobowiązań, warto zastanowić się nad rozpoczęciem procesu upadłościowego / procesu oddłużania.

Klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom pomagamy w przeprowadzeniu postępowania o upadłość konsumencką czy też restrukturyzacji przedsiębiorstwa, proponujemy możliwe rozwiązania z zakresu negocjacji z wierzycielami, restrukturyzacji umów pożyczek i innych zobowiązań.

Przedsiębiorcom pomagamy w przeprowadzeniu postępowań o upadłość/restrukturyzacji, jak również w negocjacjach z wierzycielami oraz zawieraniu porozumień.

Zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców wspieramy w trakcie postępowań egzekucyjnych i komorniczych.

Upadłość Przedsiębiorcy

Upadłość Konsumencka

Restrukturyzacja Zobowiązań


DORADZTWO – PODATKOWE, GOSPODARCZE, BIZNESOWE

Mając na uwadze potrzebę rozwoju przedsiębiorstw poprzez inwestycje, restrukturyzację, analizując indywidualne potrzeby Klienta, realizujemy projekty prawno-finansowe opracowane tylko i wyłącznie dla potrzeb wskazanych przez kontrahenta, uwzględniając możliwości rynkowe z nastawieniem na uzyskanie celu przez efektywność działania.

Analiza potrzeb inwestora w dostosowaniu do rynkowych możliwości adaptacji w przeniesieniu na realizację, w oparciu o opracowany plan strategii działania.

Zapewnienie oraz prowadzenie finansowania inwestycji z funduszy bankowych, prywatnych.

Reprezentowanie Inwestorów zagranicznych w powierzonym zakresie reprezentacji, realizacji wyznaczonych zadań.

Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu uszlachetniania Czynnego oraz Biernego.

Prawny zakres pomocy w działaniach na terenie RP, organizacja i reprezentacja w działaniach firmy na terenie kraju.


MS Signum sp. z o.o.

ul. Długa 50/257

43-309 Bielsko-Biała


e-mail: biuro@mssignum.eu


tel: +48 790 330 794

Klauzula informacyjna

KRS 0000689730, REGON 367972397, NIP 547-218-22-29

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 250.000,00 PLN