usługi dla osób fizycznych

  • Pomoc prawną w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego
  • Przygotowanie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji
  • Skargi na czynności komornika
  • Reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika
  • Wnioski, skargi, odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o uznanie decyzji za niezgodną z prawem
  • Reprezentowanie strony w postępowaniu przed organami państwowymi
  • Przygotowanie skargi do Sądu
  • Przygotowywanie pojedynczych pism w trwających sprawach cywilnych i administracyjnych, w których strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika
  • Prowadzenie spraw rodzinnych: spadki,
  • Wsparcie w zakresie postępowań egzekucyjnych, w tym również na drodze postępowania cywilnego (sądowego)RESTRUKTURYZACJA

Osobą fizycznym, zmagającym się z problemem płynności finansowej zapewniamy obsługę prawną do przeprowadzenia restrukturyzacji polubownej.

Zapewniamy obsługę prawną w procesie restrukturyzacji, negocjacji z wierzycielami.

Działania prawne polegają na ustaleniu możliwości finansowych Klienta, opracowania realnego planu finansowego, propozycji planu spłaty wobec wierzycieli.